Máriagyűdi zarándoklatra

2018.04.17 11:27

„Tartsunk ki rendíthetetlenül reményünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette.” (Zsid 10,23)

 

Felkészülés az egyházmegyei zarándoklatra – Máriagyűd, 2018. május 12.

 • összeállította: a Pasztorális Iroda –

 

Mit jelent a zarándoklat?

„A zarándoklat, mint egyetemes, felekezet fölötti jelenség utazást, úton létet jelent, innen oda menni: elindulni, menni, megérkezni, hazatérni; távolodni, közeledni, visszatérni. Ugyanakkor ez az út csak olyan, mint a „madzag a paprikakoszorúban”, hiszen a kiránduló, a turista, a menekült is úton van, mégsem zarándok. A szándék, a lelkület teszi a dolgokat azzá, amik.”[1] Mi keresztények útra kelünk, hogy az imádság, és a közös út tapasztalata által Jézus Krisztussal találkozzunk.

 

Zarándoklatra felkészítő elmélkedések

 

 1. Isten gyermekei vagyunk (2018.04.15.)

 

Ige: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!” Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei.” (Róm 8,14-17a)

 

Gondolat: Megkeresztelkedésünkkor Isten gyermekei lettünk. Keresztény reményünk és örömünk abból fakad, hogy tudjuk, van mennyei Atyánk, aki mindenki felé szeretettel fordul, s aki hűséges és jó minden teremtményéhez. Ezért bátran rábízhatjuk magunkat.

 

 

 

Feladat:

 • A héten minden nap imádkozzam el lassan, odafigyelve a „Miatyánk” imádságot, arra gondolva, hogy vele az Atyát szólítom meg, mint gyermek az Édesapját.
 • Naponta többször újítsam meg a bizalmamat az Atyában. Őrá bízva magamat, családomat, közösségemet éljem a napomat.
 • Törekedjem azzal a gyengéd szeretettel szemlélni a világot, amilyen irgalommal a mennyei Atya fordul teremtményei felé.
 • Ünnepeljem hálás szívvel azt a bizonyosságot, hogy van mennyei Atyánk, aki azt akarja, hogy boldogok és szabadok legyünk.

 

Ima/könyörgés (a vasárnapi egyetemes könyörgésekbe is): Mennyi Atyánk, Jézus nevében kérünk, küldd el Szentlelkedet, hogy a máriagyűdi zarándoklatra készülve, egyre jobban megerősödjünk abban az örömteli reményben, hogy Te a mi Atyánk vagy, aki irgalmasan és szeretettel fordulsz mindenki felé. Ámen.

 

 1. Egymásnak testvérei vagyunk (2018.04.22.)

 

Ige: „Most tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Istennek háza népe. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek maga Krisztus Jézus a szegletköve. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, s emelkedik az Úr szent templomává. Benne épültök egybe ti is a Lélek által Isten hajlékává.” (Ef 2,19-22)

 

Gondolat: A keresztség szentsége által nem csak Isten gyermekei, hanem egymásnak testvérei is lettünk. Keresztény reményünk és örömünk abból is adódik, hogy nem vagyunk magányosak, mert az Egyház testvéri közösségének tagjai vagyunk, ahol arra kapunk meghívást, hogy mindenki felé testvérként forduljunk.

 

Feladat:

 • Tekintsek a másik emberre – akár ismerem, akár nem – mint Jézusban testvéremre!
 • Minden nap lehetőségem szerint konkrét gesztusokkal gyakoroljam embertársaim felé az irgalmasság cselekedeteit, hiszen Jézus mondta: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40).
  • Enni adni az éhezőnek, inni adni a szomjazónak, felöltöztetni a ruhátlant, befogadni a vándort, meglátogatni a beteget és a foglyokat, eltemetni a  halottakat.
  • Tanácsot adni a bizonytalankodónak, tanítani a tudatlant, figyelmeztetni a bűnöst, vigasztalni a szomorút, megbocsátani, türelemmel elviselni a nehézséget, imádkozni élőként a holtakért.
 • A testvériség jegyében engesztelődjem ki embertársaimmal, közösségemmel (bocsánatkérés, megbocsátás, a szentgyónás elvégzése, böjt).
 • Ajánljam fel a napomat valakiért, egy szükségben lévő testvéremért!

 

Ima/könyörgés: Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, küldd el Szentlelkedet, hogy a máriagyűdi zarándoklatra készülve, egyre inkább testvérként tekintsünk a másik emberre, s egyre jobban testvériesen viselkedjünk egymás iránt. Ámen.

 

 1. Jézus barátai és tanítványai vagyunk (2018.04.29.)

 

Ige: Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ez az én parancsom: szeressétek egymást!” (Jn 15,15-17)

Gondolat: Jézus szavai arra világítanak rá, hogy a keresztség szentségében az Úr Jézus tanítványaivá és barátaivá is lettünk. Ő arra hív bennünket, hogy Vele legyünk: hallgassuk, kövessük Őt. Fedezzük fel azt az örömteli reményt, hogy Jézus a barátainak nevez minket, s egy Vele való bensőséges, tanítványi-baráti szeretetkapcsolatra hív meg bennünket.

 

Feladat:

 • A héten tudatosan szánjak időt arra, hogy együtt legyek Jézus Krisztussal: Mesteremmel, Barátommal a szentségimádás, az imádság csendjében, a Szentáldozás ajándékában.
 • Olvassam naponta a Szentírást: pl. a szentmise napi olvasmányait. S tegyem ezt azzal a bizonyossággal, hogy benne a Mester szól hozzám: tanítványához.
 • Az elolvasott szentírási szakaszból jegyezzek meg egy szót, egy gondolatot, s azt őrizzem, forgassam a szívemben, és ez alapján hozzam meg napi döntéseimet.
 • Törekedjem jobban megismerni Jézust egy szent gondolataiból, írásiból olvasva: pl. Kis Szent Teréz, Szent Kalkuttai Teréz anya, Szent II. János Pál pápa stb.

 

Ima/könyörgés: Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, küldd el Szentlelkedet, hogy a máriagyűdi zarándoklatra készülve, egyre mélyebben megértsük azt a titkot és ajándékot, hogy Fiadnak barátai és tanítványai vagyunk, s add, hogy hűségesen és örömmel tudjuk követni Őt. Ámen.

 

 1. Jézus apostolai vagyunk (2018.05.06.)

 

Ige: Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok a világ végéig.” (Mt 28,19-20)

 

Gondolat: A keresztség szentségében arra kaptunk meghívást Istentől, hogy kövessük és hirdessük Jézus Krisztust. A misszió mindannyiunk feladata életállapotunk, képességünk és lehetőségeink szerint. Legyünk az értünk keresztre feszített és feltámadt Jézus Krisztusból forrásozó keresztény remény bátor misszionáriusai!

 

Feladat:

 • Minden nap beszéljek valakinek Jézus Krisztus szeretetéről!
 • Tetteim, szavaim legyenek összhangban Jézus szeretet-parancsával!
 • Lássák meg arcomon egyre többször a Feltámadt Jézus mosolyát!
 • Az esti lelkiismeret-vizsgálatomban kérdezzem meg magamtól, hogy ma hogyan tettem tanúságot Jézus Krisztusról.

 

Ima/könyörgés: Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, küldd el Szentlelkedet, hogy a máriagyűdi zarándoklatra készülve, egyre hitelesebben, s egyre nagyobb örömmel tudjunk Fiadról, Jézus Krisztusról tanúságot tenni mindazok előtt, akikkel találkozunk. Ámen.

 

Gyakorlati tanácsok a máriagyűdi zarándoklatra készülőknek

 

Zarándoklat célja: „Keresztény identitásban megerősödni!”

 

Gondolatébresztő

 • Miért tudok hálát adni?
 • Kiért tudom felajánlani a zarándoklatot?
 • Mit várok a zarándoklattól?
 • Mit jelent számomra az, hogy Krisztushoz tartozom?
 • Hogyan jelenik meg ez az életemben?

 

Milyen konkrét lépésekkel készülhetek a zarándoklatra?

Előtte egy héttel:

 • Találkozó a zarándoklatra készülőkkel, a zarándoklat lényegének közös átelmélkedése, a közösségi mentalitás megteremtése, a zarándokok egymással való megismertetése, akár közös ruházatban való megegyezés. pl. piros sál; fehér felső; stb.
 • Böjtöt vállalok. Valamit, ami emlékeztet a célomra. Ez lehet egyéni és mindannyiunk közös vállalása is.
 • Karitatív segítséget ajánlok fel pl. adomány, önkéntes szolgálat, plébániához tartozó idősek, betegek látogatása.
 • Szentírást olvasok otthon, előre kiadott iránymutatással, vagy a plébános vezetésével a plébániatemplomban.
 • Minden nap 15-20 perc elmélkedés keresztény mivoltomról a természetben.
 • Lehetőségeimhez mérten részt veszek a hétköznapi liturgiákon, ezekbe szolgálatommal is bekapcsolódom.
 • Szentmise után az esti imaóra elimádkozása a zarándoklatra készülőkkel/ért.
 • Plébániatemplomban napi rózsafüzér imádkozása a zarándoklatra készülőkkel.
 • Szolgálatvállalás a zarándoklat során. pl. zarándoktársaimra ügyelés, vízivásra biztatás, fáradtaknak buzdítás, terhek cipelésének segítése, imaszándékban való osztozás.
 • Otthonmaradtak bevonása: imádkozzanak a zarándokokért, a zarándokok pedig értük. A zarándokok vigyenek haza az otthoniaknak egy-egy szentképet.

 

Imádság

Zarándokok imája

 

Uram légy az utazó társasága Irányadója az elágazásnál! 

Adj neki erőt, amikor elgyengül, 

Védelmezd veszély közben, 

Oltalmazd az út során, 

Adj árnyékot a nap hevében, 

Világosíts a sötétségben, 

Nyújts vigaszt, amikor kedvét szegi, 

És szilárdítsd meg szándékában! 

ÁMEN.

 

Szent Anzelm - Zarándokok fohásza

Legyen szabad felnéznem a fényességedre,

ha csak messziről is,

ha csak a mélyből is!

 

Taníts meg a Te keresésedre,

mutasd meg magadat, ha kereslek,

mert keresni sem tudlak, ha nem Te tanítasz,

sem megtalálni, ha nem mutatod meg magadat!

 

Keresselek téged vágyakozással,

vágyakozzam Hozzád a kereséssel!

Találjalak meg a szeretéssel,

szeresselek a megtalálással.

A zarándok imája

Simuljon előzékenyen lábunk alá az út,
és támogassa meg szél a hátunkat!
Arcunkat fürössze fényébe és melegébe a nap,
és bő eső itassa szomjas földjeinket!
Amíg újból nem látjuk egymást, Isten tartsa meg óvó tenyerén
szállásadóinkat és szeretteinket!
Ha pihenünk, hajoljon Isten hozzánk és tartson gyöngéden óvó tenyerén!
Urunk, segítsd lépteinket!

 

Mary Abboth SSND - Zarándoknak lenni


Zarándoknak lenni, azt jelenti, hogy:
- kimegyek a saját földemről,
- megtapasztalom a szegénységet,  
kockázatot,
az ismeretlen gazdagságát
- megállok egy szent helyen Isten és útitársaim jelenlétében;
- csodálattal és hálával elfogadom Isten ajándékait:
a megtérést,
a gyógyulást,
az egységet,
a bátorságot,
az örömöt...
- és visszatérek saját földemre új látásmóddal,
minden személyt és minden helyet szentnek látva,
olyannak, mint ami nagyobb szentségre van híva;
a benső munka új erejével, hogy együtt keressük az Isten útjait,
hogy odaadjuk magunkat a jövőnek,
amelyben a szeretet Istene betölti életünket, világunkat.

 

 

Feladat zarándoklat után

 

Utógondozás:

 • Hálaadó szentmise, 2-3 rövid tanúságtétel (3 perc) a vasárnapi szentmisén a zarándoklat lelki élményeiről.
 • Közös hálaadó imádság a plébánián, akár havonta megismételt imaalkalommal készülni a következő évi zarándoklatra, másokat is bevonva.
 • Közösségükben lelki élménymegosztás pl. Bibliakör.
 • Zarándoklat utáni élmény; érzés; tanítás; elhatározás leírása a máriagyűdi szentképre, hogy elővéve felidézhetővé válhasson.


[1] https://tordasrk.hu/bibliaora/bucsu/honlapra_zarandoklat.pdf

 

 

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE

X. GYALOGOS ZARÁNDOKLATA

MÁRIAGYŰDRE

keresztény hitünk és identitásunk megerősödéséért

 

2018. május 12. szombat

 

 

„Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette.” (Zsid 10,23)

 

 

 

Kedves Zarándoktárs!

 

 

Nagy öröm számunkra, hogy készülhetünk a Pécsi Egyházmegye által szervezett, tízedik alkalommal megrendezésre kerülő máriagyűdi gyalogos zarándoklatra. Hisszük, hogy az elmúlt 9 év felajánlásai is meghallgatásra találtak a Szűzanyánál. Abban a biztos hitben hívunk és buzdítunk minden kedves testvért a részvételre, hogy imáink, felajánlásaink, hálánk és kérésünk újra és újra meghallgatásra talál!

Püspök atya ebben az évben azt kéri, hogy különösen imádkozzunk keresztény hitünk és identitásunk megerősödéséért, ugyanakkor mindenki ajánlja fel imáját a saját szándéka szerint is.

 

Az alábbiakban megosztunk néhány olyan információt, amit jó tudni az úttal kapcsolatban.

 

 • Útirány: Pécs-FEMA parkolója, 58-as úton, majd a „gyűdi” elágazónál balra, Máriagyűd (ez az út kb. 25 km).

 

INDULÁS ELŐTTI TUDNIVALÓK

 

 • A zarándoklatra történő felkészülés érdekében készült egy „lelki ráhangoló”, amelyben elmélkedésekkel, imákkal, gondolatébresztő kérdésekkel segítjük a zarándokokat. Ez elkérhető a plébániákon, valamint az egyházmegye weboldalán (https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/2364-tizedik-egyhazmegyei-zarandoklat-mariagyudre), a zarándoklatot hirdető tartalom alatt felsorolt dokumentumok között is elérhető. Szeretettel kérünk mindenkit, hogy a zarándoklat előtti hetekben ennek az anyagnak a használatával is készüljenek az útra.
 • A zarándoklaton gyalogosan, kerékpárral, autóbusszal vagy személyautóval lehet részt venni.
 • A zarándoklatra az elmúlt évek gyakorlata szerint a plébániáink egy része szervez csoportokat. Kérjük a kedves testvéreket, hogy érdeklődjenek a plébániákon, amennyiben plébániai csoporthoz szeretnének csatlakozni.
 • A zarándoklatra nem kell jelentkezést leadni, plébániai csoportokat és egyéni zarándokokat is szeretettel várunk.

 

 

 

 • A zarándoklattal kapcsolatban a plébániákon, továbbá az alábbi elérhetőségeken tudnak információkat kérni és kapni, bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésre:

 

Postacím:       Pécsi Egyházmegye

Pasztorális Iroda „MÁRIAGYŰD 2018”

                                          7601 PÉCS

                                          Pf.: 113.         

Email:             zarandoklat@pecs.egyhazmegye.hu

Telefonon:     06-72-513-011 (munkanapokon 8:00-16:00 óra között)

További információk: pecsiegyhazmegye.hu

 • Az Internetes elérhetőségen (szintén a zarándoklatot hirdető tartalom alatt felsorolt dokumentumok között) egészségügyi kártyát és imafelajánló lapot is találhat. Az egészségügyi kártyát abban az esetben töltse ki és hozza magával, valamint a zarándoklat ideje alatt tartsa magánál, ha van valamilyen krónikus betegsége (ez esetben kérjük, beszélje meg háziorvosával, hogy vállalhatja-e ezt a megterhelő utat). Az imafelajánló lapokon „ajándékot gyűjtünk” a Szűzanyának. Erre írhatja fel kéréseit, illetve fogalmazhatja meg, hogy miért ad hálát. Ezek a lapok a zarándoklat előtti percekben az indulás helyén, továbbá a pihenőhelyeken is átvehetők a szervezőktől.
 • A következő pécsi helyi járatokkal lehet a FEMA-hoz érkezni: 3, 6, 22, 23, 23Y, 24, 130-es helyi járat.
 • Máriagyűdön személyautóval a templom nem közelíthető meg. Amennyiben személyautóval beteg vagy idős embert szállítanak, az autó felmehet, de parkolni csak a lezárt területen kívül lehet.
 • Személyautók számára parkolási lehetőség a Máriagyűd felé vezető út két oldalán, illetve a vasútállomás felé vezető utcában lesz.
 • Autóval érkező papjaink – lehetőség szerint – kérjenek „parkolókártyát” a fent megadott címen.
 • Az autóbuszokról a Máriagyűdi Szociális Otthonnál lehet leszállni, és itt is kell felszállni elutazáskor.
 • Lehetőség van szervezetten autóbusszal Pécsre visszajutni. Ennek költsége 1000,- Ft. A buszra jegyet kell vásárolni, amit megtehetnek a FEMA parkolójában több helyen és Máriagyűdön. Kérjük éljenek a jegyek elővásárlási lehetőségével, hogy az autóbuszra felszálláskor az esetleges jegyvásárlás ideje ne akadályozza az indulást.

 

 

INDULÁS: 2018. MÁJUS 12.

 

 • Gyalogosoknak gyülekező 6.30 órától (Pécsett, a II. János Pál útján lévő FEMA parkolóban).
 • Gyülekező ideje alatt folyamatosan hirdetjük a szükséges tudnivalókat, az imafelajánló kártyákat összegyűjtjük, imafüzetet osztunk. Kérjük, érkezzen időben!
 • Indulás előtti imádság 7.15-től.
 • Indulás 7.30 órakor.

 

 • Bicikliseknek 08.30-kor imádság a Székesegyházban, majd indulás, a Görcsöny felé vezető úton,
 • 09.00-kor a kertvárosi templomnál lehet a menethez csatlakozni.
 • Megérkezéskor a bicikliket a Máriagyűdi plébánia udvarában hagyhatják, ahol őrizni fogják őket.

 

 

 

ÚTKÖZBEN

 

 • Gyalogosok bárhol csatlakozhatnak a zarándoklathoz.
 • Két megállóhelyen, a szalántai kultúrháznál és a Tenkes Csárdánál lehet megpihenni, regenerálódni.
 • A megállóhelyeken és érkezéskor vizet osztunk szükség szerint, amelyért nem kell fizetni. A Tenkes Csárdánál az elmúlt évekhez hasonlóan italt, kávét és élelmet is lehet vásárolni.
 • Az út során folyamatos orvosi ügyelet lesz és mentőautó kísér minket.
 • Amennyiben valaki nem tud tovább menni vagy valamilyen baleset érte, jelentkezzen a rendezőknél, akik segítséget nyújtanak.
 • Amely plébániának van hordozható zászlója, település táblája, kérjük, hozza magával.
 • Útközben hangosítással folyamatosan imádkozunk és énekelünk. Szeretettel kérjük, hogy minden zarándok csatlakozzon ehhez.

 

MEGÉRKEZÉS

 

 • Érkezést követően rövid közös imádság lesz.
 • A kegyhelyen gyónási lehetőséget biztosítunk. Táblákkal jelezzük, hol találhatnak gyóntató papokat.
 • A zarándoklatot záró ünnepi szentmisét 15.00 órakor mutatja be a szabadtéri oltárnál Udvardy György pécsi megyéspüspök, a jelenlévő papság koncelebrálásával.
 • Máriagyűdön a karitász bevonásával gyűjtést szervezünk egy hátrányos helyzetű, szegénységben élő család számára, akiknek gondot okoz a napi megélhetés, ezért bármilyen értékű pénzadomány sokat jelent a számukra szükséges élelem és használati cikkek biztosítása érdekében. Kérjük a kedves testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a családot.

 

Zarándokoljon velünk ebben az esztendőben is Máriagyűdre, hogy együtt imádkozzunk a keresztény hitünkben és identitásunkban történő megerősödésünkért, továbbá hazánkért, egyházmegyénkért, papjainkért, családjainkért, betegeinkért.

 

 

Vissza

Elérhetőség

Mohácsi Római Katolikus Plébánia
7700 Mohács,
Szent Mihály tér 8.

69/322-866
30/602-77-20

Mohácsi Római Katolikus Plébánia © 2013-2017 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode